31 januari 2008

Ljudföroreningar II

Miljöminister Andreas Carlgren svarar Finn Bengtsson.

Lite god dag yxskaft är det ju; frågan handlade varken om buller, trafik, arbetsmiljö eller bostäder utan om oönskade ljudridåer i form av musik i offentliga lokaler.


Svar på skriftlig fråga 2007/08:658 den 30 januari
2007/08:658 Ljudföroreningar i offentlig miljö

Finn Bengtsson har frågat socialförsäkringsministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att motverka tendenser till olika typer av ljud- och musikföroreningar i det offentliga rummet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Oönskat eller störande ljud brukar anges vara buller. Dessutom kan sådant störande ljud i stora stycken också vara en arbetsmiljöfråga och faller då under arbetsmiljölagstiftningen. Avsikten med de ljudföroreningar som avses i frågan kan också syfta till att skapa stämningar för köpbenägenhet.

Riksdag och regering har, som bekant, under en följd av år och på olika sätt uppmärksammat frågor om oljud och buller. Bland annat har vägledande riktvärden för trafikbuller angetts. Riktvärdena avser bland annat värden som inte bör överskridas inomhus och utomhus vid nybyggnad av bostäder. Ett delmål till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har fastställts. Delmålet är för närvarande formulerat på följande sätt. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år 1998. I den senaste översynen under 2005 av miljökvalitetsmålen angavs i propositionen bland annat att delmålet för buller bör ses över och att större fokus bör läggas på hälsoeffekter och antalet människor som är störda. Avsikten är att så snart underlag finns förbättra utformningen och innehållet i delmålet och därvid också beakta hälsoaspekter.

Som ett led i arbetet med att få bättre kunskap om bland annat befintliga byggnaders tekniska utformning beslutade regeringen i december 2006 att uppdra åt Boverket att ta fram uppgifter som medger en översyn av vissa befintliga delmål till God bebyggd miljö och att få förslag till formulering av nya sådana bland annat för att avhjälpa och förhindra buller, fukt och mögel i byggnader. Uppdraget ska redovisas i december detta år.

Det buller vi utsätts för tenderar att sammantaget öka liksom antalet bullerkällor. Ett rimligt förhållningssätt är därför, inte minst mot bakgrund av uppdagade hälsoeffekter, att minska bullret vid källan, oavsett källa. I det fortsatta ytterst angelägna arbetet med att minska det ”totala bullret” torde även denna typ av buller, ljudföroreningar, behöva ingå.

1 kommentar:

sLars sa...

Lite?!?

Det är ju uppåt väggen. Han kan inte ens ha läst, eller läst men inte förstått vilket är allvarligare. Men inte förvånande.